“Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Liên kết

Hội chữ thập đỏ việt nam

Cổng thông tin điện tử chính phủ

Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Thái Nguyên

Thống kê

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 539
  • Tổng lượt truy cập: 151423
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X

Đăng lúc: 13-04-2016 01:04 - Người đăng bài viết: CTĐ Thái Nguyên
Ngày 31-3-2016, Ban Bí thư Trung Ương ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị.
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 03 – CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN BÍ THƯ

Về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp

Và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X

 

Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; tích cực, chủ động và phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động chữ thập đỏ, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội. Phương thức hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp có nhiều đổi mới, sát cơ sở, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn... được tăng cường. Công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về hoạt động nhân đạo được quan tâm; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo được mở rộng. Tổ chức hội ngày càng được củng cố, phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động nhân đạo và tổ chức hội chữ thập đỏ ở một số nơi còn hạn chế; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng chưa đúng mức; quản lý nhà nước đối với hoạt động nhân đạo nhiều nơi còn bất cập; nội dung, phương thức hoạt động của hội ở nhiều nơi chưa đổi mới; thực hiện vai trò tham gia tư vấn, phản biện xã hội của hội còn hạn chế; việc tập hợp và nâng cao tính tích cực của hội viên, tình nguyện viên nhiều nơi còn yếu; tổ chức hội ở một số nơi chưa đồng bộ, hiệu quả hoạt động thấp.

Trong thời gian tới, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nhiều vấn đề xã hội mới, diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhiều người, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh rất cần được trợ giúp. Trong bối cảnh đó, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo ổn định cuộc sống người dân cần được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện cần tăng cường. Trong đó, vai trò và hoạt động của hội chữ thập đỏ các cấp cần được đề cao. Các cấp ủy đảng cần tăng cường hơn nữa lãnh đạo các cấp hội, bảo đảm tổ chức hoạt động của hội đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội phát huy hiệu quả tốt.

Hội chữ thập đỏ các cấp cần tích cực chủ động, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực, tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, vì mục đích nhân đạo, hòa bình, hữu nghị của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Năm 2016 là năm diễn ra đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đây là sự kiện xã hội quan trọng, là ngày hội nhân đạo của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo. Để lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Lãnh đạo hội chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị chu đáo nội dung đại hội, xây dựng báo cáo đánh giá đúng tình hình hoạt động của hội 5 năm qua; nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo sát tình hình có liên quan đến công tác nhân đạo trong 5 năm tới; trên cơ sở sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 43, ngày 8-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam", căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động nhân đạo phù hợp, hiệu quả để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế tham gia.

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự các cơ quan lãnh đạo hội các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Hội; xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp có chất lượng và số lượng, cơ cấu hợp lý; lựa chọn, giới thiệu những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, điều kiện và tâm huyết tham gia cơ quan lãnh đạo và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội. Những nơi nhân sự chưa bảo đảm, cần củng cố trước đại hội.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo; phát huy vai trò cầu nối, điều phối của hội chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao; các cấp hội phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý II-2016 đến hết quý I-2017; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý II-2017.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Bí thư.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

 

Nơi nhận

- Các tỉnh ủy, thành ủy,

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Các đồng chí Ủy viên

 Ban chấp hàn Trung ương,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng,

T/M BAN BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đinh Thế HuynhĐăng ký hiến máu

Ngân hàng địa chỉ nhân đạo

Đăng ký hiến máu

Đơn vị phối hợp

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên

Báo Nhân đạo và Đời sống

Báo điện tử tỉnh Thái Nguyên